Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów i dostawców

 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest B&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Pszczela 7, 56-321 Bukowice,
 • za pośrednictwem e-mail: biuro@bdburchex.com.pl
 • telefonicznie: 71 384 50 02

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy,
 • w celu realizacji obowiązków prawnych, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego;
 • w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń.
 • w celu zgodnym z udzielona zgodą, o ile została przez Państwa wyrażona zgoda.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu: takie jak biura księgowe, firmy informatyczne,
 • podmioty wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej;
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • pozyskane w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 • pozyskane w celu wykonania umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego.
 • pozyskane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przewarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest konieczne, jeśli chcą Państwo otrzymać od nas ofertę lub zawrzeć umowę albo podjąć współpracę.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Źródło pozyskania danych

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Nasze produkty dostarczamy
na terenie Europy
własnym transportem
BDBurchex
Producent mebli ogrodowych